Smlouva o poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo na změnu podmínek. Platné od 1.8.2017.

TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NA ZÁKLADĚ REGISTRACE. REGISTRACÍ DÁVÁTE SVŮJ SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU.
Poskytovatelem je firma PORTALE s.r.o. se sídlem korunní 2569/108, Praha 101 00, IČ : 06499520, (dále jako „ Poskytovatel “) . Firma není plátcem DPH.
Klientem je osoba / společnost, která na základě registrace provede objednávku služeb (dále jako „ Klient “).
( Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)


SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:


1. Definice

1.1. V této Smlouvě termín „Služby“ znamená poskytnutí licence pro užívání systému SpedicePro.

1.2. Obsahem systému SpedicePro je systém pro malé a střední firmy v oboru autodopravy.

1.3. Činnost Poskytovatele bude spočívat v:
1.3.1. aktualizaci a pravidelné údržbě služby a internetových stránek ;
1.3.2. implementaci nových funkcí služby a nového obsahu internetových stránek podle nejlepší vůle Poskytovatele ;

1.4. Pojem „Licence“ označuje verzi objednané služby.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel se zavazuje umožnit Klientovi využívat Služby a Klient se zavazuje Poskytovateli za poskytnuté Služby zaplatit Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. Rozsah poskytování Služeb

3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Služby v rozsahu zakoupené Licence.

3.2. Poskytnutí Služeb, které by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Poskytovatel právo odmítnout.

3.3. V případě odmítnutí poskytnutí Služby podle předchozího odstavce se poskytnutí dané Služby dodatečně nacení a vyfakturuje , pokud Klient nesdělí Poskytovateli, že o poskytnutí Služby v takovém případě nemá zájem.

4. Podmínky poskytování Služeb

4.1. Poskytovatel postupuje při poskytování Služeb samostatně, je však povinen dbát pokynů Klienta, je-li požadavek v rámci zakoupené licence.

4.2. Poskytovatel není povinen upozornit Klienta na změnu funkčnosti služby. Poskytovatel se vždy snaží službu aktualizovat a vylepšovat tak funkčnost.

4.3. V případě prodlení Klienta se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Poskytovateli podle této Smlouvy má Poskytovatel právo přerušit poskytování Služeb do zaplacení daného finančního plnění.

4.4. Poskytovatel má právo přenechat poskytování Služeb třetím osobám (subdodavatelům) pouze v případě reorganizace společnosti.

4.5. V případě, že Poskytovatel bude pro řádné poskytování Služeb potřebovat informace od Klienta, má Klient povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu.

4.6. Klient se zavazuje zajistit Poskytovateli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování Služeb, zejména se Klient zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné informaci k správnému finančnímu plnění.

4.7. Je-li podstatou poskytování služeb Poskytovatelem na základě této smlouvy autorská činnost ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), příp. je-li výsledkem činnosti Poskytovatele autorské dílo – počítačový program a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, jedná se ve smyslu § 58 odst. 7 autorského zákona o zaměstnanecké dílo. Poskytovatel neuděluje Klientovi souhlas s postoupením práva výkonu autorových majetkových práv k dílu třetí osobě.

4.8. Klient žádá Poskytovatele, aby ve smyslu § 1823 občanského zákoníku začal s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Odměna

5.1. Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služeb v rozsahu sjednaném v článku 3. této Smlouvy odměnu dle ceníku a objednané Služby (dále jako „Odměna“).

5.2. Poskytovatel má právo na Odměnu v plné výši i pokud Klient nevyužije plný rozsah Služeb uvedený v článku 3. této Smlouvy a má právo na navýšení Odměny, pokud daný rozsah překročí.

5.3. Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH a v českým korunách (CZK).

5.4 Seznam Licencí:
5.4.1 ZÁKLAD – cena 799,- / měsíčně nebo 7 999,- /rok
5.4.2 MEDIUM – cena 999,- / měsíčně nebo 9 999,- /rok
5.4.3 PRO – cena 1359,- / měsíčně nebo 13 590,- /rok

6. Platební podmínky

6.1. Odměna je splatná dle vystavené faktury.

6.2. Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele se platí bankovním převodem dle vystavené faktury.

6.3. Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.

6.4. Poskytovatel má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.

7. Autorská práva

7.1. Smluvní strany ujednávají a činí nesporným, že služba, která je předmětem Služby, je Poskytovatelem vytvořena a Poskytovatel vlastní veškerá majetková autorská práva a to podle ust. § 58 odst. 1 ve spojení odst. 7 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Poskytovatel tímto uděluje Klientovi souhlas s užíváním těchto služeb.

7.3. Klient mánemá právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to v neomezeném počtuv maximálním počtu.

7.4. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv ke Službě.

7.5. Poskytovatel nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy ke Službě nesjednanou v této Smlouvě.

8. Zadávání pokynů Poskytovateli

8.1. Klient bude zadávat pokyny pro poskytování Služeb Poskytovateli jedním z následujících způsobů:
8.1.1. elektronicky na e-mailovou adresu info@spedicepro.cz;

9. Komunikace s Klientem

9.1. Poskytovatel bude komunikovat s Klientem, zejm. zasílat žádosti o informace, upozorňovat na nesprávnost pokynů, případně na vyžádání Klienta zasílat zprávy o provádění služeb a výstupy z provedených Služeb, jedním z následujících způsobů:
9.1.2. elektronicky na hlavní e-mailovou adresu zadanou při registraci;
9.1.3. telefonicky na tel. č. Zadané při registraci;

10. Trvání a ukončení Smlouvy

10.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, dle objednaného programu Licence a fakturace.

10.2. Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc , která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsícidnem následujícím po dni , ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.

10.3. V případě vypovězení Smlouvy ze strany Klienta, zaniká nárok na vrácení jakékoli částky. Tato částka byla předem rozvrhnuta na potřebý prostor a výkon serveru.

11. Odpovědnost za škodu

11.1. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsovenou klientem.

11.2. Poskytovatel plně odpovídá Klientovi za jakoukoliv škodu způsobenou Poskytovatelem Klientovi jakýmkoliv porušením povinnosti Poskytovatele uvedené v této Smlouvě.

12. Důvěrnost

12.1. Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
12.1.1. žádnou takovou informaci obsaženou v registraci,
12.1.2. databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
12.1.3. cenovou politiku Klienta,
12.1.4. marketingovou strategii Klienta,
12.1.5. informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
12.1.6. způsob fungování podniku Klienta,
12.1.7. strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta.
(dále jen „Důvěrná informace“).

12.2. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 12.1. této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
12.2.1. Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
12.2.2. právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
12.2.3. takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
12.2.4. je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.

12.3. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

12.4. Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

12.5. Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.

13. Smluvní pokuta

13.1. V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle odstavce 6.1. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.

13.2. Smluvní pokuta se nevztahuje na první vystavenou fakturu. Tato faktura nemusí být splacená. V takovém případě Klient nepokračuje v užívání služby a automaticky se ruší tato Smlouva.

14. Odstoupení od Smlouvy

14.1. Klient má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.1.1. Poskytovatel je v prodlení s poskytnutím Služeb delším než počet dnů dní;
14.1.2. Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
14.1.3. Poskytovatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;

14.2. Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.2.1. Klient je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než počet dnů dní;
14.2.2. Klient vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Klienta a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
14.2.3. Klientem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;

14.3. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.

14.4. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

15. Vyšší moc

15.1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

15.2. Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.

15.3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

16. Rozhodné právo

16.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

17.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.

17.3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.

17.4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

17.5. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.

17.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku registrace.

17.7. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.